Õppenõukogu

Järvakandi Kooli õppenõukogu

Kooli õppenõukogu ülesandeks on oma pädevuse piires õppe- ja kasvatustöö analüüsimine ja hindamine ning vastavate otsuste tegemine. Õppenõukogu tegevus planeeritakse üheks õppeaastaks ja määratakse kooli üldtööplaanis enne õppeaasta algust. Õppenõukogu liikmeteks on kooli direktor, õppealajuhataja, õpetajad, tugispetsialistid ja teised direktori nimetatud isikud. Õppenõukogu tegevusse kaasatakse õpilasesinduse esindaja. Vajadusel võib direktor õppenõukogu töösse kaasata veel teisi inimesi. Kooli õppenõukogu ülesannetest ja töö korraldusest saab lähemalt lugeda siit.

Õppenõukogu nr 5, 30.08.2017
Päevakord:

  1. Õppenõukogu sekretäri valimine.
  2. Informatsioon eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest.
  3. Õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine
  4. Õpilase klassikursust kordamise jätmise otsustamine
  5. 2016/2017 õppeaasta õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine ja kooli juhtkonnale ettepanekute tegemine kooli õppe- ja kasvatustegevuse täiustamiseks
  6. Järvakandi Kooli 2017/2018 õppeaasta üldtööplaani kinnitamine

 

Õppenõukogu nr 1, 12.12.2017

Päevakord:

  1. Informatsioon eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest.
  2. Esimese trimestri sisehindamise tulemuste läbiarutamine ning ettepanekute tegemine tarvilike meetmete rakendamiseks.


Õppenõukogu nr 2, 06.03.2018
Õppenõukogu nr 3, 07.06.2018
Õppenõukogu nr 4, 18.06.2018
Õppenõukogu nr 5, 29.08.2018

Võta meiega ühendust

Aadress: 
Nõlva 16, 79101 Järvakandi, Kehtna vald, Raplamaa

Telefon
48 77 440

E-mail
jarvakandi.kool@kehtna.ee

Juhtkonna kontaktid

Facebook

Otsing